Regulamin

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W dniu 25. grudnia 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych europejskich i krajowych i które prezentujemy go poniżej. Dotychczas obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest po kliknięciu tutaj regulamin sklepu obowiązujący od 1.05.2018r

§ 1 Wstęp

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym NelliWood znajdującym się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl.
 • Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93),
  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
  5. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176),
  6. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., NR 22 poz. 271 z późn. zm.).

 

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Maciej Siciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NelliWood Maciej Siciński z siedzibą w Święciechowie (64-115), przy ul. Warzywnej 17, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6972134688, REGON: 388385278, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl.
 2. NelliWood – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, prawa lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w NelliWood.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w NelliWood w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez NelliWood; wszystkie Towary oferowane przez NelliWood są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 6. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 8. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 9. Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 10. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w NelliWood.
 12. Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 14. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 

§ 3 Warunki ogólne

 1. Składanie Zamówień w NelliWood odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z NelliWood niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
 5. Użytkownik oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z NelliWood.
 6. Zamawiający oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
 7. Zawartość stron NelliWood stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach NelliWood mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

 

§ 4 Konto

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl/moje-konto/.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
 7. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień,
  2. śledzenie statusu przesyłki kurierskiej, monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów,
  3. Login oraz hasło mają charakter poufny.
  4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

 

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w NelliWood odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu przesyłki oraz formy płatności.
 5. Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 7. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
 9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 10. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w NelliWood w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn.
 11. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 11 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu NelliWood, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Zamawiającego Zamówienie.
 13. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e - mail do Grupy Allegro z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy NelliWood oraz Grupę Allegro jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym NelliWood oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

§ 6 Płatności

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  1. Płatność za pomocą Przelew24
  2. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

 

§ 7 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. NelliWood prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową. Nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:
  1. złożone są pisemnie przez Zamawiającego na adres siedziby Sprzedawcy,
  2. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy,
  3. dostarczone są do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
  4. są podpisane i zawierają aktualne dane Zamawiającego.
 3. Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem podania danych, o których mowa w ust. 2. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wydłużeniu do 21 (czternastu dwudziestu jeden) dni. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

 

§ 9 Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu nelliwood wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 

§ 10 Oświadczenia.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Maciej Siciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NelliWood Maciej Siciński z siedzibą w Święciechowie (64-115), przy ul. Warzywnej 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6972134688, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl. (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.
  2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
   1. Administratorem moich danych osobowych jest Maciej Siciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NelliWood Maciej Siciński z siedzibą w Święciechowie (64-115), przy ul. Warzywnej 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6972134688, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl.
   2. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.
   3. Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.
   4. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( w określonych w przepisach przypadkach) , a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego .
   5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.
   6. Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności ( profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych)

 

§ 11 Postanowienia końcowe

   1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
   3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
   4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

 

Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.nelliwood.pl, zwanego dalej „NelliWood”.
 • Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z NelliWood, w tym składania Zamówień.
 • Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych Zamawiających w NelliWood jest Maciej Siciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NelliWood Maciej Siciński z siedzibą w Święciechowie (64-115), przy ul. Warzywnej 17, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6972134688, REGON: 388385278, właściciel sklepu internetowego NelliWood, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

Zakres zbierania danych

 • Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z NelliWood, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie lub zapisanych do newslettera.
 • W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

 

Cel zbierania danych

 • Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

 

Prawo dostępu

 • Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu przekazać je innemu administratorowi danych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

 

Mechanizm cookies

 • NelliWood używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony NelliWood. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę NelliWood do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron NelliWood.
 • Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach NelliWood będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Adres IP

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę NelliWood, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Wojciechowska Collection.

 

Cookies innych podmiotów

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z NelliWood. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Zamawiających.
 • W reklamach zamieszczanych na stronach NelliWood mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
 • Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą NelliWood, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 • Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 • Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym, ponadto Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach NelliWood komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości NelliWood, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do NelliWood oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

 

Kontakt z nami

 • Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
 • Data: 13.11.2011
Produkt dodany do ulubionych

NelliWood.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.